Årsberetning 2017


ÅRSBERETNING 2017


 HITRA FRIVILLIGSENTRAL

FORMÅL


Hitra Frivilligsentral skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen og være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta slik innsats. 


Hitra Frivilligsentral fungerer som en møteplass og brobygger mellom enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og Hitra kommune. 


MÅLSETTING


Hitra Frivilligsentral skal ta vare på det engasjementet og den dugnadsånden som finnes i nærmiljøet vårt, gjennom å gi nødvendig støtte og motivasjon til eksisterende lag og organisasjoner.


 Som bindeleddet mellom alle innbyggerne skal Hitra Frivilligsentral være med på å utløse nye former for frivillighet og initiativ gjennom å skape nye, uorganiserte møteplasser og aktiviteter. Hitra Frivilligsentral skal bidra til at Hitra kommune har engasjerte og aktive innbyggere som skaper vennskap og er med på å trygge nærmiljøet.


ORGANISERING


Hitra Frivilligsentral eies av Hitra Misjons- og Nærmiljøsentral. Hitra Misjons- og Nærmiljøsentral har arbeidsgiveransvar.

Styret velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer fra eierne, 1 medlem fra Hitra kommune og 1 medlem fra frivillige/lag eller organisasjoner.


Styret har i perioden bestått av:
 
 


 

Styrets leder:                        Ann Bjørg Strøm
 Styremedlemmer:               Anny Jektvik
                                                Anne Grete Bakeng
                                              Edel Ø. Myhren
                                                Sonja Skaget
 
 

Varamedlemmer:                               Ragnhild Sæther

                                               Perly Annette Helsø
                                                Asbjørn Simonsen
                                                Ellen Aanes Draagen

                                              Malfrid Knutshaug


 


ØKONOMI


Fra 2017 ble det statlige tilskuddet til Frivilligsentraler overført til kommunene.
 
 Sitat: «Avvikling av det statlige tilskuddet til den enkelte sentral, medfører at retningslinjene ikke videreføres. Fra 2017 blir det opp til hver enkelt kommune som mottar særskilt fordelte midler til drift av frivilligsentraler via den såkalte tabell-C, å legge til rette for god bruk av midlene.
 Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov.
 Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. Med et kommunalt helhetlig ansvar vil det ligge til rette for en videreutvikling av frivilligsentralene i tråd med lokale prioriteringer. Innlemmingen av tilskuddet i rammetilskuddet reduserer kommunenes administrative arbeid med søknader og rapportering om bruk av tilskuddet.
 Kommunene overtar også tilskuddsansvaret for de sentralene som ikke er kommunalt drevet. Kulturdepartementet legger til grunn at kommunene fortsatt vil være opptatt av å ha gode sentraler med høyt aktivitetsnivå og at kommunene vil videreføre sitt engasjement knyttet til frivilligsentraler.»
Sitat slutt


 Hitra kommune bevilget kr 445.000,- til drift av Hitra Frivilligsentral for 2017, samt kr 365.000 som ble overført gjennom rammetilskuddet fra staten. 


Da daglig leder er politisk aktiv og innehar i perioden vervet som varaordfører, har sentralen valgt å engasjere en fast vikar for å oppfylle kravet om daglig leder i 100%. 


Regnskapet viser et overforbruk på kr 32.156,64 for 2017. AKTIVITETER 2017


Hitra Frivilligsentral har rundt 50-60 frivillige som bidrar på forskjellige oppdrag. Vi tar ofte kontakt med naboer når det gjelder de som trenger ledsager til sykehus, lege mm. Dette da det er greit å ha med seg noen man kjenner som ledsager.


Oversikt over aktiviteter/drift: 

 • Besøkstjeneste
 • Ledsagertjeneste (Antall frivillige timer: ca 500 timer)  
 • Handleturer
 • Sekretær/kasserer for lag/organisasjoner
 • Samarbeidspartner til Fillan skole vedr valgfag «Innsats for andre»
 • Mandagstrim for seniorer i sentralens lokaler – kommunen stiller med instruktør
 • Strikke-kafé hver tirsdag i salongen. Frivillige er også over til Helsetunet og har med seg beboere derfra til strikke-kaféen. (Antall frivillige timer: ca 350 timer)

I 2017 arrangerte vi «Strikkedugnad» for å strikke skjerf til Kirkens Bymisjon. Vi sendte fra oss i overkant av 50 skjerf.

 • Aktiviteten «Iver» torsdag ettermiddag i sløydsalen ved Fillan skole. Der snekres det og det sosiale er veldig viktig. Den enkelte deltaker bestemmer i stor grad hva de ønsker å drive med. Beboere fra Hitra Sykehjem er også deltakere på aktiviteten «Iver». (Antall frivillige timer: ca 360 timer)
 • Matutkjøring for Hitra Storkjøkken startet i 2012. Hver onsdag og fredag kjører frivillige rundt Hitra. Det er 8 faste kjørere samt noen «vikarer» som deltar på dette.
   (Antall frivillige timer: ca 800 timer)
 • Språk-kafè i samarbeid med Hitra Bibliotek lørdager fra kl 11.00 til kl 13.00. Varierende oppmøte, men det er viktig at tilbudet er der for de som ønsker dette treffstedet. Våre språkverter gjør en flott jobb for de som kommer på kafeen. (Antall frivillige timer: ca 700 timer )
 • Hjelp til utfylling av Pasientreiseskjema. Dette er en tjeneste som både unge og gamle benytter seg av. 
 • DKSS-team. (Den kulturelle spaserstokken)
 • «Øy-lekene» 23/5 – samarbeid med LFE Hitra (Antall frivillige timer: ca 150 timer)
 • Sommeravslutning for frivillige m/musikk av Torbjørn Dragsnes 13/6
 • HitraRittet – samarbeidspartner (Antall frivillige timer: ca 50 timer)
 • Tur til Stiklestad 28/7 – «Spelet om Heilag Olav»
 • Utvikling av møtested Hitra Helsetun. Er nå i gang med søknader om midler til utstyr mm.
 • TV-aksjonen 2017 som i år var til inntekt for UNICEF (Antall frivillige timer: ca 100 timer) Innbefatter Søndagsmiddag på Frivilligsentralen, Syng med oss på Helsetunet, Frivillig parkeringsavgift mm.
 • Maren – dømt til døden, Bevertning på låven under øvingsperioden. (Antall frivillige timer: ca 30 timer)
 • Frivillighetens Torg 23/9. Planlegging av arrangementet i samarbeid med Hitra kommune
 • Data-kurs for seniorer
 • Språkpraksisplass /utprøvingsplass gjennom NAV
 • Teatertur – Søndagsskolen på Trøndelag Teater 14/11
 • Jul på museet – stilte med frivillige til aktivitetene på museet 2/12 (Antall frivillige timer: ca 20 timer)
 • Juleverksted for 4.klasse ved Fillan skole, elevene baker og lager julekorger (Antall frivillige timer: ca 20 timer)
 • Juleaftensfeiring på sentralen (Antall frivillige timer: ca 50 timer)
 • Våre nye hitterværinger bruker Frivilligsentralen til å få råd og veiledning med stort og smått.
 • Innsamlingsaksjon i forbindelse med brann i Fillan - klær, utstyr mmProsjekter:

 • Gjensidigestiftelsen – Prosjekt vedr integrering og språktrening
 • Kompetanse +, samarbeid med Voksenopplæringen Hitra kommune
 • Jobbsjansen, samarbeid med Kaisa – Hitra kommune
 • Sommerjobb for ungdom, samarbeid med Hitra kommune
 • «Dialog tro- og livssynsmangfold» - samarbeid med Den norske kirke
 • «Den røde tråd» - en del av veven, søknadsprosess
 • Felles møteplass Hitra Helsetun, samarbeid med kommune og lag og foreninger
 • Aktivitetsvenn, - samarbeid med Hitra kommune v/demensteam og LFE Hitra
 • «Ull-prosjekt», samarbeid med Lise Hauge - utsattNoen aktiviteter som benevnes mer utfyllende: 


«Sommerjobb for ungdom». 

Sommeren 2017 var det 73 ungdommer som søkte sommerjobb i regi av Hitra kommune. Alle ungdommer som får sommerjobb, skal minimum ha 14 dagers jobb. Dette pga at ungdommen skal få en følelse av tilhørighet til arbeidsplassen. Hitra kommune var rause og bevilget ekstra midler til tiltaket «Sommerjobb for ungdom». 


Hitra Frivilligsentral har i alle år hatt ansvaret for organisering av dette tilbudet for ungdommen i samarbeid med kommunen og aktivitør Rigmor. Vi avholder informasjonsmøter med ungdommen, snakker om rettigheter og plikter i arbeidslivet og følger dem opp når de begynner å jobbe.
 Denne sommeren jobbet ungdommene på Helsetunet, Blåfjell, Øytun, alle barnehager, Fillan SFO, FYSAK og driftsavdelingene både i kommunen og kirkekontoret. DalPro og Kystmuseet tok også imot ungdom i sommerjobb. 


Sommeren 2017 var det 57 ungdommer som takket ja til tilbudet om sommerjobb.


Sansehagen

Tidlig våren 2017 fikk vi forespørsel fra Anna Marie Haugen om hvilke dyr vi ville ha i sansehagen, og om vi var interessert i og ta imot to kopplam?

Tove Nordbotn har to kaniner som har tilbrakt flere sommeruker i hagen i flere år og som vi selvsagt ønsket tilbake. Eldbjørg har lenge ønsket seg griser. Her hadde vi altså flere muligheter og null peiling på lam og grise stell.

Etter flere mailer til Mattilsynet, kontakt med bønder, butikker, snekkere og andre hadde vi fått oversikt over hva som krevdes av mat/stell og fasiliteter til nevnte dyr. Da gjensto det bare å få avklart med livsgledehjemmet hva de ønsket for sommeren, lam eller kaniner eller griser? 

De sa ja til alt! 


Hitra Frivilligsentral og Lokalforeningen Livsglede for Eldre Hitra la ned mye arbeid for å få alt i orden og legge til rette for det beste for dyrene. Vi engasjerte også mange andre i jobben og 18.juli kunne vi invitere til en heidundrende innflyttingsfest for store og små på tunet med trekkspill og pølser.

Fillan Barnehage, beboere fra andre institusjoner, pårørende og andre besøkende besøkte dyrene ofte og skapte masse aktivitet, trivsel og liv og røre, og sommeren huskes bare som sol og finvær. 


Takk til sommerungdommene som tok ansvar for dyrene mens de var på jobb på dagtid. Vi vil takke alle frivillige som brukte ettermiddager, kvelder og helger for stell av dyr og henting av mat på butikkene i Knarrlagsund og Fillan.

Og ikke minst, takk til alle renholderne på tunet som vasket mye lammebæsj i sommer og som aldri klaget. 


PS: Lam- og grisehus ble i desember brukt til julekrybber. En flott skue i sansehagen. 


Gjensidigestiftelsen - prosjekt

Rett før jul i 2016, fikk vi overraskende besøk av en representant fra Gjensidige. Vi hadde søkt på midler til et prosjekt og fikk da vite at søknaden ble innvilget J

I dette prosjektet ligger det flere aktiviteter: 

Kvinnegruppen «Den røde tråd» som jobber med integrering av kvinner

Leksehjelp 

Språk-kafé

Småbarnstreff våren 2017

Samling for intro-elevene 17/03

Familietur til Moa Besøksgård 17/9

Teater-tur Olavshallen – «Julestemning» 12/12

Markering av morsmålsdagen

Mangfoldskveld –stand


«Julegryte Hitra»

Hitra Frivilligsentral fikk forespørsel om vi ikke kunne tenke oss å ta ansvar for en innsamlingsaksjon som skulle ha som formål å gi noe ekstra til jul til familier og enkeltpersoner på Hitra. Vi tok kontakt med Lokalavisa Hitra-Frøya som sørget for en artikkel om saken, og så begynte snøballen å rulle. Vi deltok på Julemarkedet i Fillan med stand (gratis). Det kom inn i overkant av 60.000 kr på aksjonen. Disse midlene ble fordelt og tilbakemeldingene fra givere og mottakere var veldig positive. 

Vi fordelte også julegaver som ble gitt til Hjorten Hotells juleaksjon. 


 
 

DE FRIVILLIGE


Den frivillige innsatsen er frivilligsentralens viktigste ressurs. For at Frivilligsentralen skal kunne ha et slikt stort aktivitetsnivå, er vi avhengig av frivillige som ønsker å være med. 


Derfor er frivilligsentralens viktigste arbeidsoppgaver å ta vare på den frivillige. Dette er en utfordring og ikke så enkelt som det kan høres ut, for den frivillige er vant til å yte uten at han/hun krever noe tilbake. Det blir ekstra viktig for frivilligsentralen å gjøre stas på denne innsatsen – og ikke minst – se den enkelte frivillige 


Styret og daglig leder takker for nok et godt gjennomført frivillighetsår J

_________________________                                    ___________________________

Ann Bjørg Strøm – styreleder                                          Eldbjørg Broholm – Daglig leder

+

2022 © Hitra frivilligsentral