Årsberetning 2018

ÁRSBERETNING 2018

HITRA FRIVILLIGSENTRAL

FORMÅL

Hitra Frivilligsentral skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen og være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta slik innsats.

Hitra Frivilligsentral fungerer som en møteplass og brobygger mellom enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og Hitra kommune.

MÅLSETTING

Hitra Frivilligsentral skal ta vare på det engasjementet og den dugnadsånden som finnes i nærmiljøet vårt, gjennom å gi nødvendig støtte og motivasjon til eksisterende lag og organisasjoner.

Som bindeleddet mellom alle innbyggerne skal Hitra Frivilligsentral være med på å utløse nye former for frivillighet og initiativ gjennom å skape nye, uorganiserte møteplasser og aktiviteter. Hitra Frivilligsentral skal bidra til at Hitra kommune har engasjerte og aktive innbyggere som skaper vennskap og er med på å trygge nærmiljøet.

ORGANISERING

Hitra Frivilligsentral eies av Hitra Misjons- og Nærmiljøsentral. Hitra Misjons- og Nærmiljøsentral har arbeidsgiveransvar.

Styret velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer fra eierne, I medlem fra Hitra kommune og I medlem fra frivillige/lag eller organisasjoner.

Styret har i perioden bestått av:

Styrets leder:            Ann Bjørg Strøm                                           Varamedl.:            Ragnhild Sæther

Nestleder:                 Edel Ø. Myhren — Hitra kommune                                           Ellen Aanes Draagen

Styremedlemmer: Gudrun Ulveseth                                                                              Perly Annette Helsø

                                   Anne Grete Bakeng                                                                       Asbjørn Sionsen

Frivilliges repr.       Sonja Skaget                                                                                   Malfrid Knutshaug

Den 14.09 sovnet Ann Bjørg Strøm inn. Hennes brennende engasjement for Frivilligsentralen vil vi minnes med takknemlighet. Vedlegg: Ordfører Ole L. Haugens minneord

Edel Ø Myhren har fungert som styreleder etter Ann Bjørgs bortgang og frem til årsmøtet.

Styrets leder og daglig leder har jobbet med vedtektsendringer jfr vedtaket fra årsmøtet i 2018. Det er avholdt møte med Snillfjord Frivilligsentral samt et møte med de andre frivilligsentralene som blir berørt av kommuneendringene i 2020. Styret har valgt å foreslå endring av vedtektene slik at sentralen vil få et eget organisasjonsnummer. Dette er viktig for å kunne søke midler til aktiviteter.

ØKONOMI

Hitra kommune bevilget kr 445.000,- til drift av Hitra Frivilligsentral for 2018, samt kr 404.000 som ble overført gjennom rammetilskuddet fra staten.

Da daglig leder er politisk aktiv og i perioden innehar vervet som varaordfører, har sentralen valgt å engasjere en fast vikar for å oppfylle kravet om daglig leder i 100%.

Regnskapet viser et overforbruk på kr 109.571 ,59 for 2018.

AKTIVITETER 2018

Hitra Frivilligsentral har rundt 50-60 frivillige som bidrar på forskjellige oppdrag.

Oversikt over aktiviteter/drift: • Besøkstjeneste Ledsagertjeneste e Handleturer

 • Sekretær/kasserer for lag/organisasjoner
 • Samarbeidspartner til Fillan skole vedr valgfag «Innsats for andre»
 • Mandagstrim for seniorer i sentralens lokaler — en frivillig leder trimmen etter at kommunen ikke hadde mulighet lenger.
 • Strikke-kafé hver tirsdag i salongen. Strikkekafeen har gjennomført et prosjekt med å strikke babypledd til sykehuset i Narva — Estland. Også i 2018 arrangerte vi «Strikkedugnad» for å strikke skjerf til Kirkens Bymisjon. Vi sendte også i 2018 i overkant av 50 orange skjerf til Bymisjonen.
 • Aktiviteten «Iver» torsdag ettermiddag i sløydsalen ved Fillan skole. Der snekres det og det sosiale er veldig viktig. Den enkelte deltaker bestemmer i stor grad hva de ønsker å drive med. Beboere fra Hitra Sykehjem er også deltakere på aktiviteten «Iver». Vi trenger flere frivillige for å kunne ta godt imot de som trenger litt hjelp for å delta.
 • Matutkjøring for Hitra Storkjøkken startet i 2012. Hver onsdag og fredag kjører frivillige rundt Hitra for å levere mat til hjemmeboende. Det er 8 faste kjørere samt noen «vikarer» som deltar på dette.
 • Språk-kafé i samarbeid med Hitra Bibliotek lørdager fra kl 1 1.00 til kl 13.00. Våre språkverter gjør en flott jobb for de som kommer på kafeen.
 • Hjelp til utfylling av Pasientreiseskjema. Dette er en tjeneste som både unge og gamle benytter seg av.  DKSS-team. (Den kulturelle spaserstokken)
 • Foredrag av Simen Almås — psykisk helse — ungdomsskole- og videregåendeelever
 • Foredrag med Jan Dørum — Maritastiftelsen — rus og ungdom  Konsert «Chuck Berry»
 • Konsert Arne Mørck — «Minnenes Melodier»
 • Sommeravslutning for frivillige på Dolmsundet Hotell m/Jernalder OL.
 • «Sittedans-kurs» - i samarbeid med LFE Hitra
 • HitraRittet — samarbeidspartner
 • Tur til «Den Gyldne Omvei» - samarbeid med Folkeakademiet Hitra
 • TV-aksjonen 2018 som var til inntekt for Kirkens Bymisjon. Se egen beskrivelse av denne.
 • Frivillighetens Torg. Planlegging av arrangementet i samarbeid med Hitra kommune
 • «Mangfoldskveld»- samarbeid med Hitra kommune
 • Språkpraksisplass [utprøvingsplass gjennom NAV
 • Teatertur — «Spelmann på taket»
 • Teatertur — «Nøtteknekkeren»
 • Estlandstreff— orientering om sykehuset i Narva
 • Jul på museet — stilte med frivillige til aktivitetene på museet
 • Juleverksted for 4.klasse ved Fillan skole, elevene baker og lager julekorger
 • Juleaftensfeiring på sentralen hvor 60 stk deltok. Økende deltagelse fra år til år.
 • Våre nye hitterværinger bruker Frivilligsentralen til å få råd og veiledning med stort og smått.

Prosjekter:

 • Gjensidigestiftelsen — søknad om turmidler/utstyr
 • Sommerjobb for ungdom, samarbeid med Hitra kommune
 • «Dialog tro- og livssynsmangfold» - samarbeid med Den norske kirke
 • «Den røde tråd» - integreringsprosjekt
 • Felles møteplass Hitra Helsetun, samarbeid med kommune og lag og foreninger
 • Aktivitetsvenn, - samarbeid med Hitra kommune v/demensteam og LFE Hitra
 • «Fra innvandrer til innflytter» - samarbeid med Hitra kommue
 • «Juleinnsamling 2018» - samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya

NOEN AKTIVITETER SOM BENEVNES MER UTFYLLENDE:

TV-aksjonen 2018 — Kirkens Bymisjon

Årets aksjon var det «lett» å skape engasjement rundt. Vi var så heldige at en av komiteens medlemmer kjente kunstner Kjell Stedenfeldt som laget glassenglene som Bymisjonen selger. Han laget store glassengler som ble auksjonert bort som en del av bedriftsstafetten. Likeledes fikk 7.klasse ved Fillan skole og konfirmantene delta på glassengelverksted på Frivilligsentralen. Stedenfeldt laget også mange Hitraengler som ble solgt til inntekt for TV-aksjonen.

TV-aksjonskomiteen arrangerte kirkekonsert i Fillan kirke hvor vi bla fikk med oss Charlotte Audestad sammen med våre lokale kor og musikere.

De fleste skolene deltok også i år med forskjellige arrangement til inntekt for årets TV-aksjon.

Andre aktiviteter som har blitt tradisjon ifm aksjonen er Søndagsmiddag på Frivilligsentralen, Syng med oss på Helsetunet og Frivillig parkeringsavgift i Fillan sentrum.

Årets TV-aksjon er den som har fått inn mest penger pr innbygger siden Frivilligsentralen ble delaktig. Hitra klarte å runde kr 1 10,- pr innbygger e. Et veldig godt resultat for en meget god sak.

«Juleinnsamling 2018 »

Hitra Frivilligsentral samarbeidet med Lokalavisa Hitra-Frøya om årets juleinnsamling. Både private og bedrifter bidro til en bedre julefeiring for familier og enslige. Flere barnehager hadde arrangement hvor de kjøpte julegaver som ble videreformidlet gjennom Frivilligsentralen. Enkelte bedrifter hadde også satt opp juletre hvor ansatte kunne legge gaver under treet. Flotte tiltak som kommer godt med til de som ikke har så mye.

DE FRIVILLIGE

Den frivillige innsatsen er frivilligsentralens viktigste ressurs. For at Frivilligsentralen skal kunne ha et slikt stort og omfattende aktivitetsnivå, er vi avhengig av frivillige som ønsker å være med.

Derfor er frivilligsentralens viktigste arbeidsoppgaver å ta vare på den frivillige. Dette er en utfordring og ikke så enkelt som det kan høres ut, for den frivillige er vant til å yte uten at han/hun krever noe tilbake. Det blir ekstra viktig for frivilligsentralen å gjøre stas på denne innsatsen — og ikke minst — se den enkelte frivillige. Derfor ble alle frivillige invitert til sommeravslutning på Dolmsundet Hotell hvor vi blant annet hadde Jernalder-OL, som ble veldig godt mottatt.

Hva den frivillige innsats betyr i kroner og øre er beregnet ut fra Helsedirektoratets sats på kr 300 pr frivilligtime. Innrapporterte frivillige timer utgjør for 2018 kr I .300.000,Styret og daglig leder takker for nok et godt gjennomført frivillighetsår

2022 © Hitra frivilligsentral