Vedtekter

Vedtekter vedtatt 11.03.2010, sist endret 30.04.2019

                                 VEDTEKTER

HITRA FRIVILLIGSENTRAL

Org. nr. 920038077


§ 1 FORMÅL


Hitra Frivilligsentral (HF) skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som ønsker å delta innen frivillig virksomhet.
            -Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen.

-Formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag.

-Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer

-Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen.


Hitra Frivilligsentral skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen og være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta en slik innsats.


Hitra Frivilligsentral skal være et supplement til de eksisterende organisasjoner.


§ 2 ORGANISERING


Hitra Frivilligsentral er selveiende og frittstående med lag, foreninger og enkeltpersoner som medlemmer.
 
 

§ 3 ÅRSMØTET


Årsmøtet er Frivilligsentralens øverste organ.

Årsmøte i Hitra Frivilligsentral skal avholdes årlig, innen slutten av mars. Styret innkaller til årsmøte med minst 3 ukers varsel, og med opplysning om dagsorden. Innkalling skal skje ved kunngjøring i lokalpressen og interne informasjonskanaler. 

Årsmøtet har følgende dagsorden:
 Valg av møteleder og sekretær
 Godkjenning av innkalling
 Godkjenning av saksliste
 Valg av to til å underskrive protokollen
 Valg av to til tellekorps
 Årsmøtesaker:
           - Årsberetning
           - Revidert regnskap
           - Innkomne forslag som er mottatt av styret innen utgangen av februar måned.
           - Handlingsplan
           - Budsjett
           - Valg av:
                -Styret Jfr § 4
                - Valgkomité – 3 personer som velges første gang for 1 år, 2 år og 3 år
                - Revisor

Rett og plikt til å møte i årsmøtet, med tale-, forslags- og stemmerett, har:
                      -  Styret
                       -  Medlemmer av HF

Andre med tilknytning til og interesse for sentralen kan møte med talerett.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis det kreves av minst 1/3 av styret.

Følgende saker kan kun behandles av årsmøtet:        
          - Vedtektsendringer
          - Oppløsning av Frivilligsentralen


 § 4 STYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER

Styret består av 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer.
 Hvorav:  
          2 representanter fra medlemsforeninger/organisasjoner        
          2 representant fra de frivillige
          1 representant fra Hitra kommune

 Leder velges av årsmøtet.

Leder og nestleder skal ikke velges samme år.


Styret skal lede frivilligsentralens virksomhet mellom årsmøtene. Styret representerer sentralen utad, og har ansvar for at sentralen blir drevet etter veiledende retningslinjer.

Styret har det overordnede økonomiske ansvaret for frivilligsentralens drift innenfor vedtatt budsjett og handlingsplan.

Styret har det overordnede ansvaret for at samarbeidsavtalene med Hitra kommune og andre samarbeidspartnere.
 
Styreleder i samråd med daglig leder,
 innkaller til styremøter etter behov. Enkeltmedlemmer av styret og daglig leder kan hver for seg kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret og herunder styrets leder eller nestleder er tilstede.
Ved lik stemmegivning er styreleders stemme avgjørende.
Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.

Daglig leder er styrets sekretær og har tale- og forslagsrett.§ 5 DAGLIG LEDER


Daglig leder ansettes av styret, er underlagt og direkte ansvarlig overfor styret.

Daglig leder skal følge vedtektene og gjeldende retningslinjer.

Daglig leder har den daglige ledelse av sentralen og økonomistyringen

Daglig leder deltar i styremøter og ved årsmøtet jfr. § 3 og 4


§ 6 ARBEIDSGIVERANSVAR


Det skal være ansatt en daglig leder i 100% stilling. Styret har arbeidsgiveransvaret og er således ansvarlig for ansettelser og eventuelle oppsigelser.


§ 7 FINANSIERING


Sentralen finansieres gjennom statlige og kommunale tilskudd, samt egne inntekter.

§ 8 TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST

Både HF’s styre, ansatte og registrerte frivillige skal underskrive taushetserklæring.

Personer tilknyttet HF og dens aktiviteter, avkreves gyldig politiattest der aktiviteten er knyttet til arbeid med barn og unge. 

 § 9 VEDTEKTSENDRINGER

Det er årsmøtet som vedtar vedtektene og endringer av disse.
Vedtektsendringer skal vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.
 
§ 10 AVVIKLING/OPPLØSNING

Hitra Frivilligsentral skal opprettholdes så lenge det er økonomisk grunnlag for drift og samarbeidsavtalen med Hitra kommune gjelder.

Avvikling/oppløsning skjer på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

Ved avvikling/oppløsning skal sentralens verdier anvendes slik:
       1. Tilbakebetaling av sentralens gjeld
       2. Eiendelene tilfaller Hitra kommune og skal da anvendes til sosiale formål.
  

2022 © Hitra frivilligsentral